Preloader Close

IBB Holding Group S.A. prelucrează datele cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în concordanță cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR (General Data Protection Regulation), societatea noastră are obligația de a înregistra, stoca, utiliza, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile descrise mai jos, datele cu caracter personal pe care le furnizați. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza, periodic, acest document de informare cu privire la Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, în acord cu reglementările naționale și internaționale. În cazul unei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată sau actualizată a Politicii de Confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acesteia.

Operatorul de date cu caracter personal este IBB Holding Group S.A., persoană juridică română care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 48A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3201/2020, având CUI 42846855, telefon: 0312.255.010, adresă de e-mail: office@ibb-holding.com, website: ibb-holding.com

Pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, respectiv pentru exercitarea drepturilor descrise în cuprinsul acestui document informativ, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal numit de IBB Holding Group S.A., la următoarele date de contact:

E-mail: office@ibb-holding.com

Înțelesul unor termeni

Pentru a asigura o mai bună înțelegere a informațiilor din acest document, am inclus mai jos definițiile noțiunilor principale folosite în cuprinsul acestuia. Aceste definiții sunt preluate din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în concordanță cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

• date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

• sistem de evidență a datelor înseamnă orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

• operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

• persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

• parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

• destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari;

• prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

• date anonime înseamnă date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

Care sunt datele cu caracter personal pe care IBB Holding Group S.A. le prelucrează?

Colectăm datele cu caracter personal obținute automat ca urmare a accesării paginii noastre web (e.g. data și ora accesării, adresă IP, denumirea și url-ul accesat, etc), precum și date transmise de dumneavoastră pentru crearea contului de utilizator, pentru achiziționarea de servicii și produse precum și datele prelucrate ca urmare a contactării de către dumneavoastră.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile în sensul celor definite în Regulament.

Putem să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării paginii noastre web. Evaluarea comportamentului vizează domeniile de interes pe pagina web precum și linkurile cel mai des accesate de pe aceasta pentru a vă personaliza experiența online și pentru a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră.

Date furnizate de dumneavoastră

Colectăm datele cu caracter personal, în funcție de modul în care utilizați serviciile noastre. În cazul în care ne contactați pentru a cere mai multe detalii despre serviciile și produsele noastre sau pentru a cere o oferta, colectăm orice date pe care le furnizați direct: nume, prenume, adresă de e-mail, numar de telefon, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, , datele cardului bancar, etc.

Deoarece ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de utilizator al website-ului nostru, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție ulterior finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeaua grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră să nu fie lezate.

Date colectate pentru marketing

Ne dorim să fiți în permanență informați cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele și serviciile care prezintă interes pentru dumneavoastră. Astfel, vă putem trimite diverse mesaje (cum ar fi: e-mail/SMS) conținând informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
Ca regulă, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului oricând, cu efect pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la data retragerii acestuia. Pentru a vă retrage consimțământul, aveți posibilitatea de:

Accesare a link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi, sau Contactare a Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal folosind detaliile de contact menționate mai sus.

CONCURSURI, PREMII, PROMOȚII, CHESTIONARE. 

Este posibil să vă invităm să completați un chestionar sau să participați la o promoție (precum un concurs, concursuri cu premii sau o provocare) fie prin intermediul serviciilor, fie prin intermediul unei platforme terțe. Dacă participați, vom colecta și vom stoca datele pe care le furnizați ca parte din participare, cum ar fi numele, adresa de e-mail, data nașterii sau numărul de telefon, etc. Datele respective sunt supuse prezentei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile oficiale ale promoției. Datele colectate vor fi utilizate pentru a administra promoția sau chestionarul, inclusiv pentru anunțarea câștigătorilor și distribuirea recompenselor. Pentru a primi o recompensă, s-ar putea să vi se solicite să ne permiteți să postăm în mod public unele dintre informațiile despre dumneavoastră (de exemplu pe o pagină cu câștigătorii). Atunci când utilizăm o platformă terță pentru a administra un chestionar sau o promoție, se va aplica politica de securitate a terțului. În plus față de cele de mai sus, vă putem trimite comunicări de marketing utilizând adresa de e-mail, dacă dumneavoastră nu vă opuneți primirii acestor comunicări. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje de la noi, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

Date colectate pentru protejarea intereselor noastre legitime

Avem dreptul de a ne proteja interesele și activitatea comercială și putem prelucra anumite date în acest scop. Cu titlu de exemplu, menționăm:
pentru prevenirea și depistarea de fraude, furturi, pierderi, folosirea inadecvată și altele asemenea asupra dispozitivelor, sistemelor și rețelelor informatice, programelor software, bazelor de date, serverelor, e-mailurilor, și în general asupra bunurilor și mijloacelor utilizate de compania noastră;
pentru protejarea bunurilor, salariaților, colaboratorilor, partenerilor și a clientilor noștri;
pentru asigurarea unei bune și corecte desfășurări a activității noastre (de exemplu pentru identificarea corectă și completă a activității prestate, pentru facturarea serviciilor către client, pentru a preveni pierderea definitivă a datelor);
pentru a asigura securitatea și utilizarea conformă a bazelor de date și, în general, a datelor cu caracter personal, prelucrate de Companie pentru sine sau pentru terți;

Temeiul general al acestor prelucrări este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea comercială în cele mai bune condiții și de a ne proteja interesele comerciale, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Datele enumerate mai sus sunt stocate de către noi și asociate cu contul dumneavoastră.

CARE SUNT SCOPURILE PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

pentru transmiterea de informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, în funcție de preferințele dumneavoastră exprimate expres;
pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens;
pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;
pentru transmiterea ofertelor solicitate, procesarea cererilor de ofertă, parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări formulate de utilizatori.
În cazul în care vom intenționa sa vă prelucram datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom notifica în prealabil si vă vom oferi toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă având loc numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

consimțământul conform art. 6 alin. (1) lit. a) – Societatea va obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră în vederea prelucrării datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor sus menționate, în cazul în care nu se aplică un alt temei legal.
încheierea și executarea unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b)– În baza acestui temei, Societatea va prelucra datele cu caracter personal în vederea încheierii și executării contractului ce ia naștere între dumneavoastră și Societate la momentul plasării de comenzi.
interes legitim conform art. 6 alin. (1) lit. f) – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Societății, cu excepția cazului în care drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează. (scopuri administrative interne, protejarea drepturilor de autor, constatarea sau apărarea unui drept în justiție).

Ce trebuie să rețineți cu privire la datele prelucrate pe bază de consimțământ

În general datele dumneavoastră nu sunt prelucrate pe bază de consimțământ, ci în baza altor temeiuri descrise mai sus.
În cazurile limitate în care prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului dumneavoastră, vă informăm că:

Nu sunteți obligați să ne furnizați datele respective sau să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestora;
Lipsa consimțământului nu va afecta relațiile contractuale cu noi derulate în baza unor temeiuri diferite;
Lipsa consimțământului nu ne va permite însă să vă oferim informații în timp real despre anumite produse sau servicii de interes pentru dumneavoastră, despre oferte speciale sau reduceri practicate;
În cazul în care v-ați dat consimțământul, îl puteți retrage ulterior, în orice moment, fie prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi, fie printr-o notificare simplă formulată, în scris, la adresa de e-mail: office@ibb-holding.com.
Nu trebuie să justificați decizia dumneavoastră;
Retragerea consimțământului înseamnă că nu vom mai putea prelucra ulterior respectivele date, folosind ca temei consimțământul. Este posibil, însă, ca în funcție de circumstanțe, să continuăm a prelucra, în scopuri limitate, datele respective în baza altor temeiuri, de exemplu pentru a ne putea conserva, exercita sau apăra drepturi în instanță, pentru a îndeplini anumite obligații legale sau în alte cazuri similare care sunt în strânsă legatură cu prelucrarea inițială;
Vă rugăm, de asemenea, să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate de noi anterior, în baza acestuia, nici prelucrările de date care nu se efectuează în baza consimțământului.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile amintite mai sus?

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile menționate în prezentul document, vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise, dar și pentru durata necesară executării obligațiilor legale. În acest sens sunt relevante prevederile Codului fiscal care prevăd un termen de păstrare de 10 ani pentru facturile fiscale emise, respectiv 5 ani pentru documentele contabile, precum și prevederile oricăror alte acte normative care impun anumite termene de păstrare.

Cui transmitem datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate în prezentul document pot fi furnizate unor entități afiliate, partenere, unor colaboratori ai Operatorului sau unor alte entități juridice independente, după cum urmează:

Putem transmite date cu caracter personal societăților aparținând Grupului IBB având în vedere faptul că Societatea face parte dintr-un grup de societăți, denumit IBB Holding;
Specialiștilor IT care se ocupă de administrarea și securizarea paginii web;
Colaboratori sau contractanți ai Societății cu care aceasta derulează relații contractuale în vederea livrării produselor/prestării de servicii contractate sau solicitate de dumneavoastră;
Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Societate, în diverse domenii aferente încheierii sau derulării contractului;
Contabili, auditori, avocați, executori judecătorești și/ sau alți consultanți profesionali externi.
Autorități publice, persoane investite cu putere publică, instituții publice, instanțe de judecată, organe de cercetare, dacă transmiterea datelor cu caracter personal este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu, etc.
Vom încheia cu fiecare din aceștia clauze contractuale impuse de lege care având drept scop asigurarea protecției datelor dumneavoastră personale, inclusiv în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea datelor.
La data prezentei Politici, Societatea noastră nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către entități sau persoane din afara Uniunii Europene.

Furnizorii, partenerii, colaboratorii menționați în secțiunea de mai sus către care transmitem datele personale sunt persoane/ entități membre ale Uniunii Europene. Nu putem exclude însă ca aceștia să transmită datele dumneavoastră în alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu dacă au serverele localizate în Statele Unite). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu aceștia, vom avea în vedere ca aceste entități/ persoane să își asume existența unor măsuri de securitate și a unor garanții adecvate menite a asigura confidențialitatea și protecția corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Compania va efectua transferul datelor cu caracter personal către entități/ persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, sau vă vom solicita consimțământul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastră prealabilă asupra riscurilor potențiale aferente. În situații excepționale în care va fi necesar să transferăm date în afara Uniunii Europene, iar condițiile sus menționate nu sunt îndeplinite ne vom asigura că transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogări exprese (ex. art. 49 din Regulamentul GDPR).

Cum protejăm securitatea datelor cu caracter personal

IBB Holding Group S.A. se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor în vigoare.

Datorită faptului că datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, poate exista riscul de interceptare, pierdere, copiere a informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Societatea va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme nu sunt sub controlul nostru.

Societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Orice accesare a bazei de date cu informații personale de către utilizatorii platformei ibb-holding.com, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către ibb-holding.com a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul ibb-holding.com, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGATURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces la datele cu caracter personal conform art. 15 GDPR: aveți dreptul de a obține informații în legătură cu prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră sau o copie a acestor date pe care le deținem, precum și dreptul de a obține informații cu privire la tipul, prelucrarea și divulgarea de către noi a acestor date, sau cu privire la sursa datelor cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la dumneavoastră.
Dreptul la rectificarea datelor conform art. 16 GDPR: aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea sunt inexacte precum și completarea datelor care sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”) conform art. 17 GDPR: aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, în cazurile prevăzute de lege.
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor conform art. 18 GDPR: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, în câteva situații prevăzute de Regulament (ex: dacă durata de stocare sau prelucrare a datelor a expirat dar până să procedăm la ștergerea acestora, ni le solicitați pentru apărarea, exercitarea sau constatarea unui drept în instanță.
Dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 GDPR: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat nouă. În cazul unei astfel de solicitări. Ai dreptul de a primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; de asemenea, ai dreptul de a transmite aceste date altui Operator fără vreo restricție din partea noastră.
Dreptul la opoziție conform art. 21 GDPR: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de situația particulară în care vă aflați. IBB Holding Group S.A. nu va mai prelucra date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea, care prevalează drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în condițiile art. 22 GDPR: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În plus față de drepturile sus menționate, aveți dreptul la a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal în vederea soluționării oricărei situații neplăcute ce ar putea apărea în legătură cu siguranța datelor dumneavoastră personale. (adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40 312 255 010, email: office@ibb-holding.com

Despre cookie-uri

De ce utilizează IBB-HIB ROMÂNIA module cookie și tehnologii similare?

Utilizăm module cookie și tehnologii similare precum balize web, etichete de pixeli sau obiecte locale distribuite („module cookie flash”), pentru a ne furniza, măsura și îmbunătăți serviciile în diverse moduri, pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. Utilizăm aceste module cookie atunci când vizitați site-ul și serviciile noastre prin intermediul unui browser și prin aplicația noastră mobilă. Pe măsură ce adoptăm tehnologii suplimentare, putem de asemenea să adunăm date suplimentare prin alte metode. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Utilizăm module cookie în următoarele scopuri:

Autentificare și securitate:

Pentru a vă conecta la IBB-HOLDING.COM
Pentru a vă proteja securitatea
Pentru a ajuta la detectarea și lupta împotriva spamului și a altor activități care încalcă acordurile IBB Holding Group S.A. 
De exemplu, modulele cookie ajută la autentificarea accesului dumneavoastră la IBB Holding Group S.A. și previn accesarea conturilor dumneavoastră de către părțile neautorizate.

Preferințe:

Pentru a memora datele despre browserul și preferințele dumneavoastră
Pentru a reține setările și alte alegeri pe care le faceți
De exemplu, modulele cookie ne ajută să memorăm limba dumneavoastră preferată sau țara în care vă aflați, astfel încât să putem furniza conținut în limba dumneavoastră preferată fără să vă întrebăm la fiecare vizită.

Funcții analitice și cercetare

Pentru a ne ajuta să îmbunătățim și să înțelegem modul în care oamenii utilizează IBB Holding Group S.A.
De exemplu, modulele cookie ne ajută să testăm diferite versiuni ale IBB Holding Group S.A. pentru a vedea funcțiile sau conținutul preferate de utilizatori, balizele web ne ajută să determinăm ce mesaje de e-mail sunt deschise, iar modulele cookie ne ajută să vedem cum interacționați cu IBB Holding Group S.A., precum linkurile pe care faceți click.

De asemenea, colaborăm cu numeroși parteneri care oferă funcții analitice, inclusiv Google Analytics, care utilizează module cookie și tehnologii similare pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii folosesc Serviciile, inclusiv prin notarea site-urilor de unde veniți.

Acești furnizori de servicii fie pot să colecteze pe cont propriu datele respective, fie acestea le pot fi divulgate de către noi.

Puteți să renunțați la unele dintre aceste servicii prin intermediul unor Instrumente precum Completarea pentru browsere privind renunțarea la Google Analytics

Conținut personalizat

Pentru a personaliza IBB Holding Group S.A. cu un conținut mai relevant
De exemplu, modulele cookie ne ajută să afișăm o listă personalizată cu cursurile recomandate pe pagina principală.

Publicitate

Pentru a vă oferi publicitate mai relevantă
Pentru a afla mai multe despre modulele cookie specifice și publicitare și modul în care puteți renunța, vizitați site-ul Alegerile dumneavoastră online, dacă vă aflați în Uniunea Europeană, sau site-ul www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Rețineți că atunci când tehnologia publicitară este integrată în Servicii, puteți primi în continuare materiale publicitare pe alte site-uri web și aplicații, dar acestea nu vor fi personalizate în funcție de interesele dumneavoastră.

Atunci când utilizați aplicațiile mobile, puteți primi de asemenea materiale publicitare personalizate în cadrul aplicației. Apple iOS, Android OS și Microsoft Windows furnizează fiecare propriile instrucțiuni despre modul în care pot fi controlate materialele publicitare personalizate din cadrul aplicațiilor. Pentru alte dispozitive și sisteme de operare, trebuie să vă revizuiți setările de confidențialitate sau să contactați operatorul platformei.

Care sunt opțiunile mele de confidențialitate?

Aveți numeroase opțiuni pentru a controla sau limita modul în care partenerii noștri utilizează modulele cookie:

Majoritatea browserelor acceptă modulele cookie în mod automat, dar puteți modifica setările browserului pentru a respinge modulele cookie consultând articolele de asistență ale browserului dumneavoastră. Dacă vă decideți să respingeți modulele cookie, rețineți că s-ar putea să nu vă puteți conecta, personaliza sau utiliza unele funcții interactive din cadrul Serviciilor.

Modulele cookie flash funcționează altfel decât modulele cookie pentru browser, astfel că este posibil ca instrumentele browserului pentru gestionarea modulelor cookie să nu le elimine. Pentru a afla mai multe despre modul de gestionare a modulelor cookie Flash, consultați articolul despre gestionarea modulelor flash de la Adobe și panoul de setări pentru stocarea pe site-urile web.

Pentru a renunța la materialele publicitare afișate de Google sau pentru a personaliza anunțurile rețelei de afișare a Google, vizitați Pagina de setări pentru anunțurile Google.

Pentru informații generale despre modulele cookie specifice și modul de dezactivare a acestora, vizitați www.allaboutcookies.org.

Actualizări și informații de contact

Este posibil ca, ocazional, să actualizăm prezenta Politică privind modulele cookie. Dacă este cazul, vă vom notifica prin postarea politicii pe site-ul nostru cu o nouă dată de intrare în vigoare. Dacă efectuăm modificări semnificative, vom întreprinde acțiuni rezonabile pentru a vă anunța în prealabil cu privire la modificarea planificată.

Dacă aveți întrebări despre modul în care utilizăm modulele cookie, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la office@ibb-holding.com

Prelucrarea datelor cu caracter personal

IBB Holding Group S.A. prelucrează datele dumneavoastră în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, societatea noastră are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acesteia.

Operatorul datelor cu caracter personal este IBB Holding Group S.A., persoană juridică română cu sediul în Pantelimon, Ilfov, Șoseaua de Centură nr. 48A, 077145, telefon 0312.255.010, adresă de email: office@ibb-holding.com, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3201/2020 având CUI 42846855, reprezentată legal de Iulian Crăciunescu.

Awesome Image

Șoseaua de Centură 48A 077145, Pantelimon

Awesome Image

Global City Business Park Șos. București Nord 10, cladirea O2, Et. 4 Pipera – Voluntari, Ilfov

Awesome Image

Telefon: +40 312 25 50 10

IBB Holding: 12 companii cu un portofoliu impresionant de construcții finalizate în cei peste 10 ani de activitate; servicii de înaltă calitate din întreaga gamă de operațiuni, management și execuție a lucrărilor de construcții civile, industriale, de infrastructură etc.; resurse permanent optimizate și diversificate în funcție de particularitățile și necesitățile fiecărui proiect; leadership vizionar completat de un management exigent și inovator; o echipă operațională solidă cu vastă experiență în domeniul construcțiilor.

Mergi sus